Stadgar för Nätverket Kriminalitet som livsstil

§1.Nätverket, vars namn är Nätverket mot kriminalitet, organiseras av stiftelsen Kriminalitet som livsstil, och har till syfte att utgöra ett nätverk för utbyte av erfarenheter kring Gunnar Bergströms program om kriminalitet och att höja kvalitetskontrollen för dessa program

Förutsättningar för medlemskap är att verksamheten ansluter sig till stiftelsens grundsyn och värderingar som innebär:

Alla människor lika värde och rätt till behandling oavsett hudfärg, sexuell läggning, kön, religion eller etnicitet.

Mötesfrihet, yttrandefrihet. religionsfrihet och åsiktsfrihet är grundläggande mänskliga rättigheter.

§2. Medlemskap i nätverket kan erhållas av de verksamheter eller personer som

Har licens för programmen
Betalt erforderlig årsavgift

§3. Årsavgiften i nätverket bestäms av stiftelsens styrelse

§4. Medlemmar i nätverket skall inbjudas till minst 2 årliga nätverksmöten för att utbyta erfarenheter.

§5. Medlemmar i nätverket har förslagsrätt till stiftelsens styrelsemöten

§6. Medlemmar som inte uppfyller fastställda krav på programkvalitet kan uteslutas ur nätverket. Ett sådant beslut skall tas av en fulltalig och enhällig styrelse samt vara anmält som ärende innan mötet. Den verksamhet som föreslås uteslutas har rätt att föra fram sin sak på styrelsemötet. Uteslutning kan bara gälla allvarliga missförhållanden och skall föregås av försök till andra lösningar om detta inte är uppenbart olämpligt