Stiftelseurkund

1. Stiftare
Dimitar Petrovski

2. Stiftelsens namn och säte
Stiftelsens namn är Kriminalitet som livsstil med säte Söderköpings kommun.

3. Ändamål
Stiftelsens ändamål är att bredda förankringen av de program om Kriminalitet som Livsstil som Gunnar Bergström har utarbetat. Stiftelsen skall därvid verka för följande saker:

3.1 Formulera och övervaka utbildningskrav på programledare i programmen om Kriminalitet som Livsstil som utformats av Gunnar Bergström
3.2 Formulera och övervaka utbildningskrav på utbildare i programmen om Kriminalitet som livsstil som utformats av Gunnar Bergström
3.3 Verka för vetenskaplig utvärdering av ovanstående program
3.4 Att utveckla och leda ett nätverk för utbyte av erfarenheter kring ovanstående program.

4. Förmögenhetsdisposition
För fullgörande av sitt ändamål har stiftelsen följande förmögenhet:
80.000 kr som donerats av Dimitar Petrovski,

5. Förvaltning
För stiftelsens förvaltning ska finnas en styrelse i överensstämmelse med de föreskrifter som anges nedan. Stiftelsen har egen förvaltning.

6. Styrelse
Stiftelsen styrelse skall bestå av minst 3 och högst 9 ledamöter. Härjämte må utses högst 3 suppleanter. Styrelsen skall bestå av fysiska personer. En eller flera av styrelseledamöterna kan utses av juridiska personer. Om en styrelseledamot som utsetts av en juridisk person avgår utser den juridiska personen en ersättare. Alla nya styrelseledamöter skall godkännas av styrelsen. Mandatperioden är tills vidare. Utökning eller minskning av styrelsen inom ramen för föreskrifterna skall beslutas av styrelsen. Styrelsen väljer inom sig ordförande, vice ordförande och kassör. Styrelsen utser inom sig de övriga funktionärer den finner nödvändiga. Gunnar Bergström är självskriven ledamot så länge han finner för gott att delta i styrelsens arbete.

Särskilda krav på alla styrelseledamöter är följande:
Genomgången föreskriven utbildning i Kriminalitet som Livsstil. Denna utbildning utgörs av Gunnar Bergströms kurser i Kriminalitet som livsstil samt Påbyggnadskurs. Styrelsen kan besluta om förändrade utbildningskrav.

För ledamot som utses av juridisk person tillkommer kraven att den juridiska personen

a) Har bedrivit programverksamhet med programmen som omnämns i punkt 3 ovan under minst 3 år
b) Har licens för programmen
c) Har betalt erforderlig årlig medlemsavgift/insats i nätverket enligt § 8.

För ledamöter kan styrelsen besluta om arvode och reskostnader efter ansökan. Kostnader för styrelsemöten i övrigt belastar stiftelsen.

Ledamot kan på egen begäran utträda ur styrelsen. Ledamot som utsetts av juridisk person ersätts då av den juridiska personen så snart som möjligt. Styrelseledamot kan avsättas av styrelsen. Avsättning kan bli aktuellt om ledamot aktivt motverkar stiftelsens ändamål eller ej uppfyller kraven enligt punkt 3 a-c. Talan mot beslut om avsättning kan föras i domstol enligt stiftelselagen (1994:1220).

Styrelsen skall inledningsvis bestå av följande personer:

Bo Johansson , Sten Eriksson, Kicki Christiansson, Rolf Olsson, Dimitar Petrovski, Bertil Larsson och Gunnar Bergström.

6.1 Firmateckning
Stiftelsens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.

6.2 Kallelser och sammanträden
Ordföranden i styrelsen är sammankallande. Styrelsen skall hålla minst 2 möten per år och i övrigt när styrelsen eller minst 1 ledamot anser att det behövs. Skriftlig kallelse tillsammans med nödvändiga handlingar skall skickas ut till alla ledamöter tidigast 30 och senast 14 dagar innan mötet. Kallelse får skickas med brev eller med hjälp av elektroniska hjälpmedel.

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av ledamöterna närvarande. Suppleanterna inträder vid förfall för ledamot i den ordning de utsetts. Ledamot som har förhinder svarar själv för att suppleant kallas. Vid förfall för ordföranden leder vice ordföranden sammanträdena och vid förfall även för denne inträder den till åren äldste ledamoten.

Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges i dessa föreskrifter. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

Vid styrelsens sammanträden skall på ordförandens ansvar föras protokoll som justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. Protokollen skall vara tillgängliga för alla ledamöter och förvaras betryggande.

6.3 Egendomsförvaltning
Styrelsen skall se till att dess egendom är förvarad på ett betryggande sätt och förvaltas så att tillgångarna i görligaste mån bibehålls och helst ökar.

Styrelsen skall se till att det för stiftelsen förs erforderliga räkenskaper. Räkenskapsår skall vara kalenderår.

Eventuellt överskott skall kvarstanna i stiftelsen för att användas till fortsatt arbete för stiftelsens ändamål.

6.4 Nätverksarbete
För att uppnå ändamålet med att organisera ett nätverk enligt ändamålsbestämmelsen skall styrelsen organisera de verksamheter som den önskar skall ingå i ett sådant nätverk och för detta inkassera årlig deltagaravgifter. Avgifterna fastställes årligen av styrelsen. De juridiska personer som utser ledamöter i styrelsen måste själva ingå i detta nätverk. Styrelsen fastställer regler för nätverket.

7. Kompletterande verksamhet
Stiftelsen kan bedriva sådan kompletterande verksamhet som stödjer stiftelsens ändamål., Denna verksamheten kan innebära, att förutom att ta in deltagaravgifter, uppbära licensavgifter för examination, anordna föreläsningar, kurser och seminarier kring kriminalitet samt jämväl bedriva annan verksamhet som är förenlig med ändamålet.

Om styrelsen finner det ändamålsenligt får den kompletterande verksamheten bedrivas i en särskild juridisk person.

8. Revision
För tillsyn av uppfyllandet av stiftelsens ändamål och förvaltning skall finnas en revisor och en revisorsuppleant. Dessa utses av styrelsen.
Av styrelsen utsedd revisor och revisorsuppleant fullgör sina uppdrag tills vidare.

9. Ändring av föreskrifterna
Ändring av dessa föreskrifter, med undantag för sådana bestämmelser som avser stiftelsens ändamål, får göras av en fulltalig och enhällig styrelse.

10. Registrering
Denna stiftelse skall för registrering anmälas till Länsstyrelsen i Södermanlands län

11. Förvaltningsåtagande
Gunnar Bergström och Dimitar Petrovski har vid sammanträde den 2 juni 2006 beslutat åta sig förvaltningen av stiftelsen Kriminalitet som livsstil.